وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

تبریک به مناسبت روز مهندس

در زادروز دانشمند گرانقدر ایران زمین حکیم خواجه نصیرالدین طوسی که روز مهندس نامیده اند؛ بسیاری از زحمتکشان عرصه سلامت اعم از مدیران، پزشکان، پرستاران و سایر کادرهای درمانی و بهداشتی .....

گزارش عملکرد توسعه منابع فیزیکی حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی یکی از دفاتر زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت است که در قالب یک اداره کل توسط مدیر کل دفتر هدایت و مدیریت می شود. نقش اصلی دفتر پوشش دهنده یکی از مهمترین وظائف معاونت توسعه مدیریت و منابع ، شامل توسعه و ارتقاء و استانداردسازی زیر ساخت‌های فیزیکی لازم برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی است که میتوان آن را در زمره ماموریت اصلی وزارت بهداشت به شمار آورد.

برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت حوزه منابع فیزیکی و توسعه زیر ساخت‌های ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی با عنایت به اهداف وزارت بهداشت و اسناد بالادستی در راستای توسعه و ارتقاء فضاهای درمانی، آموزشی و بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت بهداشت

مدیریت، نظارت و پایش در پروژه های عمرانی در حوزه سلامت

تدوین ضوابط و دستورالعمل های فنی در پروژه های عمرانی حوزه سلامت

مهندس امیر ساکی مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

مهندس امیر ساکی

مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی